Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων)