Γραπτή ερώτηση E-8752/10 John Stuart Agnew (EFD) προς την Επιτροπή. Σύστημα σήμανσης προβάτων