Γραπτή ερώτηση E-2957/10 υποβολή: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) προς την Επιτροπή. Κοινή θέση σχετικά με την Κούβα