Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6014 — GDF Suez/Certain Assets of Acea Electrabel) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ