Γραπτή ερώτηση E-3049/10 υποβολή: Christian Engström (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Έλλειψη διεθνούς συνεργασίας και συγκεκριμένων δράσεων όσον αφορά την απαγόρευση ιστοσελίδων με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας