Γραπτή ερώτηση E-004970/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) προς την Επιτροπή. Πρόγραμμα Comenius – ποσοστό των χρηματοδοτούμενων σχεδίων αιτούντων