Γραπτή ερώτηση E-7938/10 Martin Ehrenhauser (NI) προς την Επιτροπή. Δεοντολογικά πρότυπα και έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο