Γραπτή ερώτηση E-006884/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) προς την Επιτροπή. Κλείσιμο της αλιευτικής ζώνης ΑΟΖ των Νήσων Σολομώντος