Υπόθεση T-55/19: Αγωγή της 30ής Ιανουαρίου 2019 — Cham Holding και Bena Properties κατά Συμβουλίου