Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1557/2006 της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2006 περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1952/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την καταχώριση των συμφωνητικών και τις ανακοινώσεις των δεδομένων στον τομέα του λυκίσκου