Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011. Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011.#Gebr. Weber GmbH κατά Jürgen Wittmer (C-65/09) και Ingrid Putz κατά Medianess Electronics GmbH (C-87/09).#Αιτήσεις για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundesgerichtshof (C-65/09) και Amtsgericht Schorndorf (C-87/09) - Γερμανία.#Προστασία των καταναλωτών - Πώληση και εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών - Οδηγία 1999/44/ΕΚ - Άρθρο 3, παράγραφοι 2 και 3 - Aντικατάσταση του ελαττωματικού πράγματος ως μοναδικός τρόπος επανορθώσεως - Ελαττωματικό πράγμα το οποίο ο καταναλωτής έχει ήδη εγκαταστήσει - Υποχρέωση του πωλητή να απομακρύνει το ελαττωματικό πράγμα και να εγκαταστήσει το νέο απαλλαγμένο ελαττωμάτων πράγμα - Απολύτως δυσανάλογη - Συνέπειες.#Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-65/09 και C-87/09.