Γραπτή ερώτηση E-6837/10 Martin Ehrenhauser (NI) προς την Επιτροπή. Έκθεση της Κοινής Αρχής Ελέγχου Σένγκεν