Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί βραχυπροθέσμων στατιστικών