Γραπτή ερώτηση E-004301/11 David-Maria Sassoli (S&D) προς την Επιτροπή. Λιβύη: προστασία και διάσωση πολιτών στη Μεσόγειο