Γραπτή ερώτηση E-009881/11 Giommaria Uggias (ALDE) προς την Επιτροπή. Εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις στην υπόθεση Enermar