2012/430/EÚ: Rozhodnutie Rady z  26. júna 2012 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EÚ – EZVO vo vzťahu k prijatiu rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o spoločnom tranzitnom režime z  20. mája 1987