Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 3ης Ιουλίου 2012$