Ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ (Δημοσίευση τίτλων και αναφορών στις κοινοτικές προδιαγραφές βάσει του κανονισμού)