Υπόθεση C-271/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Raad van State van België στις 31 Μαΐου 2010 — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) κατά Belgische Staat