Γραπτή ερώτηση E-004849/11 Gabriel Mato Adrover (PPE) προς την Επιτροπή. Γεωργικό πετρέλαιο κίνησης