Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 31ης Μαρτίου 2011. # Aurubis Balgaria AD κατά Nachalnik na Mitnitsa Stolichna. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Varhoven administrativen sad - Βουλγαρία. # Τελωνειακός κώδικας - Δασμοί - Τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή - Τόκοι υπερημερίας - Χρονικό διάστημα για το οποίο εισπράττονται τόκοι υπερημερίας - Αντισταθμιστικοί τόκοι. # Υπόθεση C-546/09. Aurubis Balgaria TITJUR