YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) Föredragande av yttrande: Dennis de Jong