Γραπτή ερώτηση E-004034/11 Niki Tzavela (EFD) προς την Επιτροπή. Επικινδυνότητα της ηχορρύπανσης