Γραπτή ερώτηση E-7693/10 Marisa Matias (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Επιπτώσεις από την εισαγωγή εικονικού νερού στην ΕΕ