Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι− ατάξεις της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με τον προσδιο− ρισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υπο− δομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολό− γηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους» (L 345/23−12−2008).