Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 407/2012 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2012 , περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας σκουμπριού στις ζώνες VIIIc, IX και X, και στα ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1, από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας