Γραπτή ερώτηση E-008319/11 João Ferreira (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Μέλι μολυσμένο με γενετικά τροποποιημένη γύρη – απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου