Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8530 — Brookfield/Engie/FHHGL) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )