Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 618/2010 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2010 , σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών