Γραπτή ερώτηση E-004396/11 João Ferreira (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Δυσκολία στην εφαρμογή διατάξεων του νέου κανονισμού ελέγχου