Επιτροπή κατά Γαλλίας Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 25ης Φεβρουαρίου 2010. # Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Γαλλικής Δημοκρατίας. # Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2005/60/ΕΚ - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη. # Υπόθεση C-170/09. TITJUR