Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 78/2010, της 11ης Ιουνίου 2010 , για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών