Γραπτή ερώτηση E-3449/10 υποβολή: Paul Rübig (PPE) προς την Επιτροπή. Ερευνητικό σχέδιο EURO-Dat-Life