Γραπτή ερώτηση E-0407/10 υποβολή: Konstantinos Poupakis (PPE) προς την Επιτροπή. Οικονομική στήριξη και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εισοδηματικά ασθενέστερων ομάδων