Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2010 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2010 για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2096/2005 περί καθορισμού κοινών απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)