Γραπτή ερώτηση P-009323/11 Philippe Lamberts (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Χρηματοδοτική κατανομή του προϋπολογισμού για το Galileo για το προσεχές ΠΔΠ