Απόφαση της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2006 που απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν, προσωρινά, συμπληρωματικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. [νηματώδης σκώληκας των κωνοφόρων (ΝΣΚ)] όσον αφορά ορισμένες περιοχές στην Πορτογαλία, εκτός εκείνων στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εμφανιστεί ο ΝΣΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 345] (2006/133/ΕΚ)