Γραπτή ερώτηση P-001887/11 Adam Gierek (S&D) προς την Επιτροπή. Ορισμός της ενεργειακής αποδοτικότητας