Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2470/92 της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 1992 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1648/92 και περί ενάρξεως διαρκούς διαγωνισμού για εξαγωγή 153 000 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο βελγικός οργανισμός παρεμβάσεως