Γραπτή ερώτηση E-010416/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) προς την Επιτροπή. Προσχώρηση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση