Γραπτή ερώτηση P-002594/11 Antonio Masip Hidalgo (S&D) προς το Συμβούλιο. Γνωμοδότηση σχετικά με το σύστημα επίλυσης διαφορών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας του Δικαστηρίου της ΕΕ