Γραπτή ερώτηση E-000434/11 Andres Perello Rodriguez (S&D) προς την Επιτροπή. Αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 (τμήμα VIII, κεφάλαιο VI) και ερμηνεία της Επιτροπής