Υπόθεση C-469/16: Προσφυγή της 27ης Ιουλίου 2016 — Mauro Infante κατά Ιταλικής Δημοκρατίας