Γραπτή ερώτηση E-010741/11 Hans-Peter Martin (NI) προς την Επιτροπή. Μελέτες παρακολούθησης των έργων του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα