Διορθωτικό στην ειδική έκθεση αριθ. 16/2019 Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί οικονομικοί λογαριασμοί: υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της χρησιμότητάς τους για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 342 της 10ης Οκτωβρίου 2019)2020/C 16/06