Υπόθεση T-437/10: Αγωγή της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 — Gap SA granen & producten κατά Επιτροπής