Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6355 — Axel Springer France/Mondadori France/AR Technology) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ