Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα όργανα μετρήσεων [Ανάκληση της δημοσίευσης των παραπομπών σε κανονιστικά έγγραφα που εκπονούνται από το Διεθνή Οργανισμό Νόμιμης Μετρολογίας (OIML) και του καταλόγου των τμημάτων τους που αντιστοιχούν στις βασικές απαιτήσεις (σύμφωνα με το άρθρο 16.3 της οδηγίας)] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ