Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1441/2001 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2848/98 στον τομέα του ακατέργαστου καπνού όσον αφορά το ποσό που θα πληρωθεί στους παραγωγούς των οποίων οι ποσοστώσεις θα εξαγοραστούν για τη συγκομιδή 2001 και τις επόμενες