Κρατική ενίσχυση — Κάτω Χώρες — Κρατική ενίσχυση SA.33305 (2012/C), SA.29832 (2012/C) — Νέα γνωστοποίηση ενισχύσεων ανακεφαλαιοποίησης προς την ING. Εφαρμογή των δεσμεύσεων αναδιάρθρωσης του Οκτωβρίου 2009 — Κάτω Χώρες — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ